Beschrijving & Impressie

Korte beschrijving van het werk

Het project bestaat uit 3 bouwdelen met bedrijfsunits en showroomkantoren rondom een binnenplaats. Units en kantoren worden verkocht als appartementsrecht/eigendom. De bouw  start bij een voorverkoop van 50%.  Achter de bebouwing ligt een groot parkeerterrein, uitsluitend ter beschikking aan kopers en hun bezoekers. De ontsluiting van het plan geschiedt vanaf het Zeilschip en het Kaagschip aan de twee zijden van het plan. De voorgevels van de bedrijfsunits bieden een mogelijkheid tot het plaatsen van een bedrijfsnaam. De tuinen aan de voorgevel van de units en de kantoren op de begane grond zullen mede in eigendom worden opgenomen in het appartementsrecht/eigendom. In de units zijn meterkasten voorzien direct bij de toegangsdeur en er worden aansluitpunten voor een toilet opgenomen in de begane grondvloer. De eigenaren van de units/kantoren zullen deelnemen in het collectief per unit installeren van zonnepanelen, vloerverwarming en warmtepomp. Deze installaties zijn niet in de verkoopprijs in begrepen. Kantoren krijgen ook een eigen meterkast en rioolaansluiting. Het bouwdeel showroomkantoor is ook voorzien van vloerverwarming, warmtepompinstallatie en ventilatiesysteem. Parkeerplaatsen zullen worden toegewezen aan de appartementsrechten/eigendom met uitzondering van een aantal bezoekersplaatsen voor algemeen gebruik. In de vorm van een pilot zal onderzocht worden of energieopslag haalbaar is, zodat opgewekte energie kan worden opgeslagen en energie ingekocht kan worden op momenten van overschot.

Perspectief vanaf de Reede

Gevelaanzicht vanaf het Zeilschip

Beeld binnenplaats


Algemene voorwaarden

De bouw wordt gerealiseerd conform de verkooptekening en deze technische omschrijving. Verkoper behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen, architectuur en constructie, mits dit geen afbreuk doet aan de kwaliteit. Aanvullende eisen van overheidswege en wijzigingen van het bouwbesluit vallen eveneens onder het recht wijzigingen aan te brengen.
Alle maten op tekening zijn “circa-maten”. Oppervlakten worden weergegeven in bruto maten (BVO). De kopers/eigenaren kopen een appartementsrecht en zijn van rechtswege lid van een Vereniging van Eigenaren(VvE). Deze vereniging zal ook het gezamenlijke buitenterrein beheren. Verdere rechten en plichten worden geregeld in de splitsings-/eigendomsakte en het splitsingsregelement. Deze vereniging wordt voor de bouwperiode opgericht en zal nauw betrokken zijn bij de oplevering van het pand. Nadat alle verkochte eenheden opgeleverd zijn wordt het collectieve gedeelte aan de Vereniging overgedragen.

Aanvullende opdrachten

De ontwikkelaar biedt de koper de mogelijkheid meerwerkopties te laten uitvoeren, mits deze tijdig bekend zijn en er overeenstemming is over de meerkosten in verband  met de voortgang van de bouw. In overleg kunnen aanpassingen in het plan worden gerealiseerd, zodat u als koper nog invloed heeft op de inrichting van uw bedrijfsunit. De ontwikkelaar zal aanpassingen en opties aanbieden voor het aangaan van een koopovereenkomst. U bent dus vooraf op de hoogte van de kosten. De overeengekomen prijzen worden verhoogd met de geldende BTW en zijn vast tot en met de oplevering. Het is koper (zonder schriftelijke toestemming van de verkoper) niet toegestaan tijdens de bouw, zelf of door derden, werkzaamheden uit te (laten) voeren aan de onderhavige ruimte(n). In overleg met de aannemer kunnen wel nadere afspraken worden gemaakt. A

Aanvullende, uitgebreide informatie kunt u vinden in de Technische Omschrijving van dit project.