Technische omschrijving

Deze technische omschrijving is gebaseerd op het definitief ontwerp van het bedrijfsruimteplan.
Wij hebben getracht de omschrijving zo volledig mogelijk te maken. De opgegeven maten en oppervlakten op deze website zijn circa maten.

Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen deze technische omschrijving en tekeningen, prevaleert de technische omschrijving.


Technische Omschrijving Bedrijfsruimte De Meerpaal.

1. Inleiding
2. Grondwerk
3. Fundatie
4. Begane Grondvloer
5. Constructie
6. Tussenvloer
7. Scheidingswanden
8. Dak en Dakafwerking
9. Gevels in metselwerk en staal
10. Gevelkozijnen en puien
11. Overheaddeur
12. Trappen
13. Meterkasten
14. Installaties
15. Terreinafwerking
16. Aansluitingen nutsbedrijven
17. Afwijken
18 Algemeen
19. Garanties

[wc_spacing size=”100px”]
[wc_spacing size=”160px”]
[wc_spacing size=”160px”]
[wc_spacing size=”160px”]
[wc_spacing size=”160px”]
[wc_spacing size=”160px”]
[wc_spacing size=”160px”]
[wc_spacing size=”160px”]
[wc_spacing size=”160px”]
[wc_spacing size=”160px”]
1. Inleiding

De hoofdopzet van het bedrijfsverzamelgebouw zal bestaan uit 21 bedrijfsruimte-eenheden met variabele afmetingen volgens brochure. Iedere unit wordt casco opgeleverd en voorzien van de vereiste nutsaansluitingen. De vrije hoogte van de hal bedraagt ca. 7,00 m1. Het project wordt gerealiseerd zodra 60% is verkocht. Voor het beheer van het mandelige eigendom wordt een Vereniging van Mandeligheid opgericht.

Terug naar boven

2. Grondwerk

Het terrein t.p.v. de bedrijfsruimte ontgraven tot 100mm onder de vloerconstructie, de versterkte stroken en gevelbalken. De ruimte onder de constructie aanvullen met zand tot onderzijde werkvloer/vloerisolatie.

Terug naar boven

3. Fundatie

De fundatie wordt opgebouwd met betonnen fundatiepalen van ca. 9.00 m1, waarover gevelbalken en versterkte vloerstroken worden aangebracht.

Terug naar boven

4. Begane Grondvloer

De begane grondvloer zal worden uitgevoerd in beton en worden afgewerkt d.m.v. machinaal vlinderen. Vloerdikte en wapening worden gebaseerd op een vloerbelasting van 1500 kg/m². De onderzijde van de betonvloer zal deels worden voorzien van isolatie, Rc = 3,5 m²K/W.

Terug naar boven

5. Constructie

De constructie voor het bevestigen van gevel, dak en tussenvloeren zal  worden uitgevoerd m.b.v. stalen constructieprofielen en dragend kalkzandsteen metselwerk of betonnen wanden. Ten behoeve van het opvangen van de tussenvloer worden opleggingen voorzien in het metselwerk en/of stalen balken en kolommen voorzien. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend bekleed. De staalconstructies worden niet geschilderd. De definitieve constructiewijze kan in overleg met de aannemer nog worden aangepast..

Terug naar boven

6. Tussenvloer

De tussenvloer, zoals aangegeven op tekening, wordt uitgevoerd in prefab betonplaten en afgewerkt met een zand-cementdekvloer. Er worden geen vloerrand-afwerkingen voorzien. De onderzijde van de tussenvloer blijft onafgewerkt. De tussenvloer krijgt een afmeting zoals op tekening aangegeven. Vloerbelasting tussenvloer is 350 kg/m², de vloerbelasting voor de begane grondvloer wijzigt dan naar 1000 kg/m². In de units, waarin geen tussenvloer is voorzien, kan deze als optie worden uitgevoerd op verzoek van de koper/huurder.

Terug naar boven

7. Scheidingswanden

De scheidingswanden tussen de bedrijfsunits worden uitgevoerd in casco-kalkzandsteen of betonnen elementen conform eisen. De wanden worden niet nader afgewerkt.

Terug naar boven

8. Dak en Dakafwerking

Het dak wordt uitgevoerd in stalen profielplaten,die worden voorzien van de vereiste isolatie. Het dak wordt afgewerkt met een bitumenlaag  of kunststofbedekking  . Gevelranden worden afgewerkt met een dakrandprofiel. De binnenzijde van de dakplaten blijft onafgewerkt en in het zicht. Rc = 6,0 m²K/W.

Terug naar boven

9. Gevels in metselwerk en staal

Gemetselde gevel:

  • De gevel wordt opgebouwd uit bakstenen, een luchtspouw, thermische isolatie en een kalkzandsteen of betonnen binnenblad.  Het binnenblad wordt niet nader afgewerkt. Het binnenblad kan deels ook worden uitgevoerd in stalen binnendoos, sandwichplaat of beton. Rc = 4,5 m²K/W.

Staalplaat gevel:

  • De gevel wordt opgebouwd uit een binnendoos/buitenplaat(of gelijkwaardige sandwichplaat) constructie. De stalen binnendoos(of binnenzijde sandwichplaat) is sendzimir verzinkt en wordt niet nader afgewerkt. De binnendoos wordt gevuld met thermische isolatie. De buitenplaat is sendzimir verzinkt en voorzien van een PVF2 coating dik 25 micron, model golfprofiel 18/76. (gevels gelegen langs naburige panden worden voldoende brandwerend uitgevoerd overeenkomstig de eisen). In de openingen in de gemetselde gevel zijn sandwichelementen in staal opgenomen, zoals op tekening aangegeven. In deze sandwichelementen zijn, indien getekend, draaikiepramen opgenomen, zoals op tekening aangegeven. Extra draaikiepramen zijn optioneel en als meerwerk leverbaar.

De kozijnen, welke zijn opgenomen in het gevelmetselwerk, worden uitgevoerd in aluminium.

Terug naar boven

10. Gevelkozijnen en puien

Gevelkozijnen en puien: In de gevel worden aluminium kozijnen en puien in kleur opgenomen. Op de begane grond worden een entree- en overheaddeur aangebracht. De puien worden voorzien van isolerende HR+ beglazing. Ramen en deuren worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk in de kwaliteit SKG**.

Terug naar boven

11. Overheaddeur

In iedere bedrijfsunit wordt een handbediende overheaddeur opgenomen. De afmeting bedraagt hoogtexbreedte ca. 3,20m1 x 3,20m1 of ca. 3,20 x 2,70 bij de kleine units van 5m1 breed . Optioneel is tegen meerprijs een hogere deur te leveren, indien er geen tussenvloer is of wordt aangebracht.

Terug naar boven

12. Trappen

Voor het bereiken van de tussenverdieping wordt een open vuren houten trap toegepast. De trap blijft ongeschilderd.

Terug naar boven

13. Meterkasten

Iedere unit wordt voorzien van een prefab meterkast t.b.v. de nutsinvoeren.

Terug naar boven

14. Installaties

Er worden geen installaties in de bedrijfsunits opgenomen. Wel is voorzien in aansluitingen voor nutsbedrijven(gas, elektra en water) en wordt een afgedopt afvoerpunt voor de riolering aangebracht.

Terug naar boven

15. Terreinafwerking

Het terrein rondom het bedrijfspand wordt bestraat met bkk straatklinkers. Parkeerplaatsen worden t.o.v. de rijweg gemarkeerd middels stroken klinkers of parkeervak in een afwijkende kleur.

Terug naar boven

16. Aansluiting Nutsbedrijven

De aansluitingen voor de nutsbedrijven worden verzorgd en hiervoor zal langs de gevel een meterkast worden geplaatst.

De aansluitingen zijn als volgt gespecificeerd:

  • Gasaansluiting. deze vervalt uit oogpunt van duurzaamheid
  • Elektra-aansluiting; per bedrijfsunit wordt een aansluiting verzorgd van 3 x 25A
  • Wateraansluiting via Vitens; iedere bedrijfsunit zal worden voorzien van een aansluiting op het waterleidingnet, met een maximale capaciteit van 1 m3 per uur.
  • Per bedrijfsunit wordt voorzien in een aansluiting op het gemeentelijk riool.
Terug naar boven

17.Afwijken

Van bovenstaande omschrijvingen mag worden afgeweken, indien geen afbreuk wordt gedaan aan functionele en technische kwaliteiten van het bedrijfsverzamelgebouw. Er zal, naar aanleiding van wijzigingen, nimmer een verrekening plaatsvinden met de koper.

Terug naar boven

18 Algemeen

Bij de aanneemsom is inbegrepen een naamsaanduiding van het bedrijf in het daarvoor bestemde frame zoals opgenomen in de buitengevels. Indien zich verstoppingen of breuk aan de rioleringen voor­doen, veroorzaakt door grondverzakking ligt dit buiten de macht van de aannemer. De aannemer behoudt zicht het recht voor wijzigingen aan te brengen in materiaal en afwerkingen. Deze afwijkingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekening ten gevolge van boven bedoelde is niet mogelijk. Meerwerk zal pas dan worden uitgevoerd als hierover ­schriftelijke overeenstem­ming is bereikt. Bij tegenstrijdigheden van de perspectieven en de inhoud van deze technische omschrijving is de inhoud van de technische omschrijving bindend. Opties als bijvoorbeeld; verwarming, verdere inrichting, aanvullende installaties, etc. zijn in nader overleg goed bespreekbaar.

Terug naar boven

19. Garanties

Voor een overzicht van de garanties verwijzen wij naar het verkoopboekje.

Terug naar boven